آلوارس  کزج
 انار  کنزق
 اندبیل  کورعباسلو
 اولتان  ماجلان
 برزند  موئیل
 برندق
 بوسجین
 خوجین