آستمال  زنوزق
 آقابابا فرامرزی  سفیده خوان
 آینالو  کاسین
 اسب فروشان  کردشت
 اسکانلو  کرنگان
 اسکلو  کندوان
 اشتبین  موتالی
 توته خانه  نوجه مهر
 چراغیل
 چکان
 خشگناب