ابیانه  علی آباد
 اسفرجان  قورتان
 برز  قهی
 پوده  کلهرود
 جاجا  کمجان
 حسنیجه  مشهد اردهال
 خفر  مشهد کاوه
 دره  مهرنجان
 دم آب  نشلج
 دنگزلو  نیسیان
 سه  هاردنگ
 طرق  هنجن
 طره  یارند
 عروسان و گرمه