آتشکده  قصریعقوب
 بند امیر  قلات
 پاقلعه  قنات ابراهیم
 تنگ براق  مارگون
 جیدرزار  مهارلو
 دشتک  کاربان
 ده کهنه  کوهنجان
 سرمشهد