آق اولر  حسن سرا
امامزاده ابراهیم  داماش
 امامزاده هاشم  سراوان
 انبارسر  سفیدآب
 انبوه  سیاهورود
 بالارود  قلعه رودخان
 تمیجان  مریان
 چاف پایین  ملاط
 حاجی بکنده  نصفی
 حسن بکنده