پری
 حبشی
 خاکو
 سیمین
 علیصدر
 گشانی
 مانیزان
 ورکانه