ابرده سفلی  دیزبادعلیا
 اخلمد علیا  ریاب
 ارزنه  زعفرانیه
 استاج  زوخانو
 امیرآباد  شمخال
 بار  کریز
 بزد  کنگ
 بزنگان  مزینان
 بوژان  نامق
 دربادام  یوسف خان