اسلام آباد  راسوند
 بنوار  رگبه
 تکیه  سادات
 تنگ بن  سلطان ابراهیم
 تنگ تکاب سوسن سرخاب
 خماط  شیوند
 خیرآبادگهر  کوهباد دو
 دهلاویه  لیوس