امامزاده قاسم  کمندان
 بیشه  گایکان
 چنارگریت  گوشه شهنشاه
 دهکرد  نوژیان
 رباط نمکی  ولیعصر
سراوند ونائی
سنگ تراشان