افجه  فشند
 برغان  کرکبود
 برگ جهان  کند علیا و سفلی
 توچال  گچسر
 جلیزجند  گلیرد
 جلیل آباد  لواسان بزرگ
 خاوه  مراء
 خوروین  مرانک
 رودافشان  ورده
 سنج  ولایت رود
 سنگان  ولیان
 سیباندره  هرانده
 شمشک  هویر
 شهرستانک