اسلامیه  سربزد
 اصفهک  شمسی
 بفروییه  طزرجان
 بنادکوک  فهرج
 بندرآباد  مدوار
 بیده  مزرعه کلانتر
 حجت آباد وزیر  مهرآباد
 حسن آباد  نای بند
 خرانق  ندوشن
 خرو  هرفته
 ده بالا